Kurs pracownika dozoru mienia

KURS

DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY (BEZ LICENCJI) MIENIA (SEKTORA HANDLOWEGO)

Kurs pracownika dozoru mienia - alternatywa dla osób, które z powodów zdrowotnych

lub innych nie mogą ubiegać się o wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

 

Program szkolenia:

BLOK SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP

1. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP.

2. Prawa i obowiązki pracownika w zakresie BHP.

2. Ryzyko zawodowe, wypadki w pracy.

4. Obowiązki pracownika i pracodawcy w razie wypadku.

5. Postępowanie w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia:

- rodzaje pożarów,

- rodzaje sprzętu gaśniczego,

- rodzaje urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej.

6. Profilaktyczna opieka lekarska.

Liczba godzin                                                           - 5 godzin

BLOK OGÓLNOPRAWNY

TEMAT I: Przepisy regulujące zasady wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej.

Uprawnienia obywatelskie wynikające z art. 25 KK, 243 KK, 26 KK.

Odpowiedzialność cywilna i karna pracownika wykonującego czynności ochronne.

Ochrona tajemnicy państwowej i służbowej.

Liczba godzin                                                           - 3 godziny

TEMAT II: Wybrane elementy prawa karnego i wykroczeń.

Ogólna definicja przestępstwa i wykroczenia.

Podział formalny na przestępstwa i wykroczenia, konsekwencje prawnomoralne i procesowe.

Podział przestępstwa na zbrodnie i występki.

Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączającej odpowiedzialność karną

Instytucja obrony koniecznej i stan wyższej konieczności.

Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i wolności.

Przestępstwa przeciwko mieniu.

Wykroczenia przeciwko mieniu.

Charakterystyka przestępstwa przeciwko czci nietykalności cielesnej.

Przekroczenie uprawnień – odpowiedzialność karna.

Liczba godzin                                                           - 3 godziny

TEMAT III: Wybrane elementy prawa karnego procesowego.

Prawa i obowiązki świadka.

Ujęcie osoby.

Społeczny i prawny obowiązek powiadomienia o przestępstwie ściganym z urzędu.

Liczba godzin                                                           - 2 godziny

TEMAT IV: Wybrane elementy prawa cywilnego.

Odpowiedzialność cywilna pracownika ochrony.

Liczba godzin                                                           - 1 godzina

TEMAT V: Wybrane elementy prawa pracy.

Umowa o pracę – zawarcie, rozwiązanie wygaśnięcie.

Obowiązki pracodawcy.

Obowiązki pracownika.

Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracownika.

Czas pracy.

Roszczenia ze stosunku pracy.

Liczba godzin                                                           - 2 godziny

TEMAT VI: Wybrane elementy psychologii.

Spostrzeganie – charakter bodźca, tło otoczenia, wpływ uczuć osobistych, nastawienie, popędy.

Zapamiętywanie – rodzaje pamięci, efektywne techniki zapamiętywania.

Budowa portretu pamięciowego.

Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki zachowań agresywnych.

Stres, rodzenie sobie w sytuacjach trudnych.

Liczba godzin                                                          - 2 godzin

TEMAT VII: Etyka pracownika ochrony.

Podstawowe pojęcia.

Uczciwość, rzetelność, profesjonalizm w pracy związanej z ochroną osób i mienia.

Znaczenie wyglądu.

Kontakt z klientem, obsługa klienta.

Liczba godzin                                                           - 1 godzina

TEMAT VIII: Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.

1. Zagadnienia ogólne.

2. Procedura postępowania w sytuacji wypadku.

3. Zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zranień, krwawień tętniczych, i żylnych, omdleń, złamań kości, opatrywania ran, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, inne wypadki.

4. Praktyczne opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca.

Liczba godzin                                                          - 5 godzin

TEMAT IX: Zasady wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników.

1. Zasady organizacji i działania służby.

2. Podległość służbowa.

3. System pracy, dokumentacja nieobecności.

4. Dokumentacja przebiegu służby (notatnik pracownika, notatka służbowa, inna dokumentacja).

Liczba godzin                                                                      - 3 godzina

Liczba godzin w bloku tematycznym                                  - 22 godzin

BLOK OCHRONA MIENIA

TEMAT I: Ochrona obiektu.

1. Cel ochrony i rodzaje zagrożeń.

2. Zadania i obowiązki pracownika ochrony w związku z :

- kontrolą ruchu osobowego,

- kontrolą ruchu materiałowego, kontrolą przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

4. Ujęcie sprawcy przestępstwa lub wykroczenia.

5. Ogólne zasady zabezpieczenia miejsca zdarzenia (przestępstwa, wykroczenia, pożaru, wypadku,

6. Zamachem terrorystycznym.

8 Specyfika ochrony zakładu pracy, banku, obiektu handlowego.

9. Regulamin obiektu.

10. Plan awaryjny i plan ewakuacji.

- znaczenie plan awaryjnego i planu ewakuacyjnego,

- system znaków informacyjnych i ewakuacyjnych,

- zasady bezpiecznej ewakuacji z obiektu,

- drogi ewakuacji.

- zachowanie tłumu w sytuacji kryzysowej.

Współpraca z Policją, Strażą Miejską oraz innymi podmiotami.

Warunki łączności wewnętrznej i zewnętrznej.

Liczba godzin                                                                       - 13 godzin

TEMAT III: POSTĘPOWANIE PRACOWNIKA W SYTUACJI ZAGROŻENIA- RODZAJE ZAGROŻEŃ.

- pożar,

- kradzież, kradzież z włamaniem,

- napad na placówkę,

- bójka,

- katastrofa budowlana,

- napad na pracownika,.

- zamach terrorystyczny,

- zasady postepowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego.

- zasady postepowania z przesyłką niewiadomego pochodzenia,

Liczba godzin                                                           - 10 godzin

Liczba godzin w bloku tematycznym                      - 23 godzin

Ogółem liczba godzin kursu                                      - 50 godzin

 

Koszt uczestnictwa w kursie - 400,00 zł

Po ukończeniu kursu otzrymują Państwo stosowne zaświadczenie.

 

Nasi partnerzy